Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


ALAPSZABÁLY

A MOSONMAGYARÓVÁRI KERTBARÁTOK KÖRE

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

 

Az Alapítók 2005. június 21-én létrehozták a Mosonmagyaróvári Kertbarátok Köre egyesületet, amely a Mosonmagyaróvári Kertészek és Kertbarátok Szövetsége nevű, bejegyzés nélküli szervezetből jött létre.

A Mosonmagyaróvári Kertbarátok Köre a 2018.március 5-i közgyűlésen az alábbi egységes szerkezetbe foglalt módosított alapszabályt fogadta el.

 

1.Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme

Az Egyesület neve: Mosonmagyaróvári Kertbarátok Köre

Az Egyesület székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Csók István utca 1/D.

Az Egyesület működési területe: Magyarország, Mosonmagyaróvár város és környéke.

Az Egyesület elektronikus levélcíme: ovarikertbaratok@gmail.com

Az Egyesület célja

 1. Az egyesület célja: a városunkban és környékén élő, kertészkedő emberek tevékenységének összefogása. Politikai szempontok nélkül, közös érdekek alapján. „Kertészkedj, művelődj, barátkozz!” jelszóval. Ennek során a teljesség igénye nélkül:
  - környezetünk védelme és szépítése;
  - környezetvédelmi és növényvédelmi tájékoztatás;
  - biokertészkedés előnyeinek ismertetése;
  - talaj előkészítés, tápanyag utánpótlás, vetésforgók kialakítása;
  - gyümölcsfák, szőlők, bogyós gyümölcsűek telepítése, gondozása;
  - zöldségfélék fólia alatti és szabadföldi termesztése;
  - gyümölcs- és zöldségfélék téli tárolása;
  - borkezelés, pinceműveletek ismertetése;
  - dísz- és szobanövények gondozása;
  - árubemutatón, kiállításon való részvétel;
  - a kertészeti kultúra rangjának és megbecsülésének erősítése;
  - a termelés feltételeinek és biztonságának elősegítése;
  - hasznosításhoz javaslattétel, a megvalósítás figyelemmel kísérése,
  - gyógy- és fűszernövények népszerűsítése.
 2. Az egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.
 3.              Az egyesület céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében a jogszabályok előírásai szerint gazdálkodik.
 4. Az egyesület feladatai: az 1. pontban felsorolt célok megvalósítása érdekében szervezi a tagjainak tevékenységét, valamint segítséget nyújt a hozzá forduló, más személyeknek is.

 

2.Az Egyesület részére teljesítendő tagdíj értéke, továbbá a tagdíj rendelkezésre bocsátásának módja és ideje

 

 1. A tagok vállalják, hogy az Egyesület részére személyenként évenként 2.000 –Ft, azaz- Kettőezer - forint tagdíjat fizetnek.
 2. A tagdíjat az Egyesület pénztárába, tagdíjfizetési lista aláírásával igazoltan kell befizetni.
 3. A tagdíjat minden év március 31-ig kell teljesíteni.
   

3.Az Egyesület első vezető tisztségviselői

 1. Az Egyesület elnöke

Az Egyesület titkára:
Az Egyesület vezetőségi tagjai 3 fő

4.A nyilvántartásba-vételi és változásbejegyzési kérelem benyújtása

 1. A nyilvántartásba-vételi kérelem illetve a változásbejegyzési kérelem benyújtására az Egyesület elnöke vagy titkára köteles.

5.Az Egyesület tagjának jogai

 1. Az Egyesület tagja jogosult az Egyesület tevékenységében részt venni.

A közgyűlés határozatainak meghozatalában szavazati joggal rendelkezik.

Az Egyesület tevékenységével illetve működésével kapcsolatban észrevételeket, javaslatokat tehet. A vezető tisztségviselőktől felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, indítványt tehet a közgyűlés és a vezetőség napirendi pontjaira.

Betekinthet az Egyesület nyilvántartásaiba, jogosult igénybe venni az Egyesületnek a tagok részére biztosított szolgáltatásait.

 1. Az Egyesület tagja részt vehet az Egyesület rendezvényein, összeférhetetlenségi és elfogadó nyilatkozata alapján az Egyesület bármely vezető tisztségére megválasztható és újraválasztható.
 2. Az Egyesület valamennyi tagja a vezető tisztségviselő megválasztásakor és az Egyesület legfőbb szervének egyéb határozatai meghozatalakor személyenként egy szavazattal rendelkeznek. Az Egyesület tagjait egyenlő jogok illetik.
 3. A tagok egytizede írásban az ok és a cél megjelölésével rendkívüli közgyűlés és rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti.
 4. A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja.

 

6.Az Egyesület tagjának kötelezettségei

 1. Az Egyesület tagja köteles aktívan részt venni az Egyesület céljainak megvalósításában.
 2. Az Egyesület tagja köteles megfizetni a tagdíjat.
 3. Az Egyesület tagja köteles megtartani illetve teljesíteni közgyűlés határozataiban foglaltakat.
 4. Az Egyesület tagja köteles az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesítésére.
 5. Az Egyesület tagja nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását, és az Egyesület
  tevékenységét.

 

 1. Az egyesület tagja /beleértve a vezetőség tagjait is/ az egyesület nevében, vagy annak felhasználásával, csak az elnök és a vezetőség engedélye alapján kezdeményezhet bármilyen szervezést, intézkedést és kizárólag csak az engedélyezett témában.

7.A tagsági jogviszony keletkezése

 1. Az Egyesületi tagság az egyesület nyilvántartásba vételével,  a belépési kérelemnek a vezetőség általi elfogadásával, ezt követően a taggyűlés elfogadásával keletkezik.
 2. Az vezetőség annak a személynek a belépési kérelmét fogadhatja el, aki a belépési kérelmében vállalja az alapszabály 10. pontjának 1. alpontjában, valamint a belépési nyilatkozatban foglalt kötelezettségeket.
 3. A tagfelvételi kérelmet az vezetőséghez kell benyújtani.
 4. A tagfelvételi kérelemről a kérelem benyújtását követő 30 napon belül a vezetőség határoz.
 5. A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.

8.A tagsági jogviszony megszűnése

 1. A tagsági jogviszony megszűnik
 1. a tag kilépésével,
 2. a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával
 3. a tag kizárásával,
 4. a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésév el.
 1. A tag tagsági jogviszonyát az Egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indoklás nélkül megszüntetheti.

9.A tagsági jogviszony feltétele és felmondása

 1. Az alapszabály a tagságot ahhoz a feltételhez köti, hogy a tag belépési nyilatkozatában
 1. elfogadja az Egyesület céljait,
 2. magára nézve kötelezőnek ismeri el az Egyesület alapszabályát,
 3. vállalja a tagsági díj határidőben történő megfizetését és
 4. vállalja az Egyesület tagjaira előírt egyéb kötelezettségek teljesítését, különösen az Egyesület tevékenységében történő rendszeres részvételt és az Egyesület céljának megvalósítására irányuló folyamatos közreműködés kötelezettségét.
 1. Ha a tag nem felel meg a tagság feltételeinek, az Egyesület a tagsági jogviszonyt 30 napos felmondási idővel írásban felmondhatja. A felmondásról a vezetőség előterjesztésére az Egyesület közgyűlése dönt.

10.Jogszabályt, alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő, vagy az Egyesület céljával összeegyezhetetlen tagi magatartás esetén alkalmazható jogkövetkezmények és a taggal szembeni eljárás szabályai

 1. A jogszabályt, az alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő, vagy az Egyesület céljával összeegyezhetetlen tagi magatartás esetén alkalmazható jogkövetkezmények a figyelmeztetés és az Egyesület rendezvényétől illetve rendezvényeitől történő eltiltás legfeljebb egy év időtartamra.
 2. A jogszabályt, az alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő, vagy az Egyesület céljával összeegyezhetetlen tagi magatartás miatt jogkövetkezmény alkalmazására irányuló eljárást az elnök vagy a titkár javaslatára a közgyűlés rendeli el.
 3. A jogkövetkezmény alkalmazására irányuló eljárásban az érintett egyesületi tagot az Egyesület elnöke vagy az Egyesület titkára, vagy a közgyűlés által e feladatra kijelölt más személy a továbbiakban: vizsgáló) jegyzőkönyv felvétele mellett meghallgatja.
 4. A vizsgáló jegyzőkönyv felvétele mellett meghallgatja továbbá azokat a személyeket is, akik az ügyre tartozó viszonyítandó tényekről tudomásul bírnak. A vizsgáló okiratokat szerez be, tisztázza a tényállást, és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján 30 napon belül elkészíti a közgyűléshez címzett határozati javaslatát.
 5. A határozati javaslat elkészítésétől számított 15 napon belül az elnök vagy a titkár köteles összehívni a közgyűlést. A közgyűlés megtárgyalja a vizsgáló által jogkövetkezmény alkalmazása tárgyában hozott határozati javaslatot.
 6. A vizsgálat adatainak ismeretében bármely egyesületi tag indítványozhatja a határozati javaslat módosítását, illetve módosított tartalmú határozati javaslat elfogadását.
 7. Az összehívott közgyűlés a megvitatott illetve módosított határozati javaslatról az ügy megtárgyalását követően nyomban határoz.
 8. A közgyűlés az egyesületi taggal szemben hátrányos jogkövetkezményként – fentieknek megfelelően – figyelmeztetést, az Egyesület valamely rendezvényétől illetve rendezvényeitől legfeljebb egy év időtartamra eltiltást alkalmazhatja.
 9. A jogkövetkezmény alkalmazásáról rendelkező közgyűlési határozatban fel kell tüntetni a jogorvoslati jogra vonatkozó tájékoztatást. A jogkövetkezmény alkalmazásáról rendelkező közgyűlési határozatot meg kell indokolni. A határozatot a taggal írásban közölni kell.
 10. A hátrányos jogkövetkezménnyel sújtott tag az Egyesület székhelye szerint illetékes törvényszéktől kérheti a közgyűlési határozat felülvizsgálatát.

 

11.A tag kizárása

 1. A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés – bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére – a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le.
 2. A tag kizárására irányuló kezdeményezést az vezetőséghez kell bejelenteni. A bejelentett kezdeményezést az elnök vagy az elnök akadályoztatása esetén a titkár terjeszti a közgyűlés elé. A kizárásra irányuló eljárás megindítását a közgyűlés határozattal rendeli el. A kizárás elrendelésére irányuló eljárásban a személyek meghallgatására, a tényállás tisztázására, a jegyzőkönyv felvételére, a határozati javaslat előterjesztésére, megtárgyalására, és a határozathozatalra az alapszabály 12. pontjában foglaltak az irányadóak.
 3. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indoklással kell ellátni, az indoklásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A határozatot a taggal írásban közölni kell.
 4. A kizárásról rendelkező határozattal szemben fellebbezésnek nincs helye, a kizárt tag az Egyesület székhelye szerint illetékes törvényszéktől kérheti a közgyűlési határozat felülvizsgálatát.

12.A közgyűlés ülésezése, nyilvánossága és hatásköre

 1. A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik.
 2. A közgyűlés nem nyilvános.
 3. A közgyűlés hatáskörébe tartozik
 1. az alapszabály módosítása
 2. az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása,
 3. a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása
 4. az éves költségvetés elfogadása
 5. az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének elfogadása,
 6. a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll,
 7. az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, az ellenőrző bizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt,
 8. a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és az ellenőrző bizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai ellen kártérítési igények érvényesítéséről való döntés,
 9. az ellenőrző bizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása,
 10. a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, és
 11. a végelszámoló kijelölése.

13.A közgyűlés határozathozatala

 1. Az Egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
 2. Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
 3. Mindazokban az ügyekben, amelyekben a határozathozatalhoz nem szükséges a jelenlévő tagok vagy  a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata, a közgyűlés a határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbséggel hozzák meg.

 

14.A közgyűlés összehívásának, lebonyolításának, a közgyűlés helye meghatározásának, a közgyűlési meghívó tartalmának, a napirendnek, a közgyűlés tisztségviselőinek, a levezető elnöknek, a szavazatszámlálók megválasztásának, a határozatképességnek, a szavazásnak, a jegyzőkönyv vezetésének valamint a határozatok kihirdetésének szabályai

 1. A közgyűlést az elnök – akadályoztatása esetén a titkár – írásban a javasolt napirend közlésével az Egyesület székhelyére vagy a tagok többségének előzetes jóváhagyásával meghatározott más helyre hívja össze. A közgyűlést elektronikus vagy papíron kinyomtatott meghívóval kell összehívni.

A meghívót olyan időben kell kézbesíteni a tagok részére, hogy a kézbesítés napjától a tervezett közgyűlés napjáig terjedő idő legalább 15 nap legyen. A meghívóhoz csatolni kell a már rendelkezésre álló határozati javaslatokat és az előterjesztők indoklását.

 1. A meghívónak tartalmaznia kell
 1. az Egyesület nevét és székhelyét,
 2. az ülés idejének és helyszínének a megjelölését,
 3. az ülés napirendjét
 4. azt a figyelmeztetést, hogy a megismételt közgyűlés az írásban közölt napirendi pontok tekintetében a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. A közgyűlés összehívására irányuló meghívóban megjelölhető a megismételt közgyűlés napja is.
 1. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
 2. Az Egyesület az ülését a székhelyén vagy a tagok többségének előzetes jóváhagyásával meghatározott más helyen tartja.
 3. Ha az Egyesület ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.
 4. Az Egyesület ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
 5. A közgyűlést az Egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az Egyesület titkára vezeti.
 6. A közgyűlési tisztségviselő, a levezető elnök, a szavazatszámlálók, a felügyelőbizottsági tagok illetve más személy megválasztására bármelyik egyesületi tag javaslatot tehet. A közgyűlési tisztségviselők, a levezető elnök, a szavazatszámlálók megválasztásáról a közgyűlés a szavazati joggal rendelkező tagok szótöbbségével határoz.
 7. A közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele jelen van. A közgyűlés a határozatait nyílt szavazással hozza. Bármelyik tag indítványára a közgyűlés úgy határozhat, hogy a megjelölt napirenddel kapcsolatban titkos szavazással határoz. Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.
 8. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
 1. akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít,
 2. akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,
 3. aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,
 4. akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója,
 5. aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, vagy
 6. aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
 1. A közgyűlésen hozott határozatokat a szavazatszámlálók jelentése alapján a levezető elnök szóban kihirdeti.
 2. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvben meg kell jelölni a közgyűlés helyét, idejét, továbbá a jelenléti ívre utalással fel kell sorolni a közgyűlésen megjelent személyeket. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a javasolt illetve elfogadott napirendet, az egyes napirendi pontokkal kapcsolatban hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke, a jegyzőkönyvvezetőnek megválasztott személy és a közgyűlés tagjai közül választott hitelesítő aláírásával hitelesíti.
 3. A közgyűlésen az Egyesület tagja csak személyesen gyakorolhatja a szavazati jogát.

 

15.A közgyűlés összehívásának kötelezettsége

 1. Az elnök vagy az elnök akadályoztatása esetén a titkár köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
 1. az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,
 2. az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, vagy
 3. az Egyesület céljainak elérése veszélybe került.
 1. Az 1.) pont alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az Egyesület megszüntetéséről dönteni.

16.Határozathozatal ülés tartása nélkül

 1. Az alapszabály a határozathozatalt ülés tartása nélkül is lehetővé teszi. Az ilyen határozathozatalt a vezetőség a határozat tervezetének a tagok részére történő megküldésével kezdeményezi. A tagok számára a tervezet kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az ügyvezetés részére.
 2. Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során az alapszabály határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén.
 3. Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, a legfőbb szerv ülését az ügyvezetésnek össze kell hívnia.
 4. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül – ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül – az ügyvezetés megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének a napja.

17.  A vezetőség

 1. A vezetőség hét tagból áll. A vezetőség elnökét, titkárát és további tagjait a közgyűlés választja meg. Az vezetőség tagjai: az elnök, a titkár és vezetőségi tagok (3 tag).
 2. A vezetőség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni. Az Egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni.
 3. A vezetőség határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.
 4. A vezető tisztségviselők megbízatása a megválasztásuk napjától számított öt év időtartamra szól.
 5. A vezető tisztségviselőket az Egyesület tagjai közül kell megválasztani.

18.A vezetőség ügyvezetéssel kapcsolatos feladatai és a vezetőségre vonatkozó egyéb szabályok

 1. Az ügyvezetés feladatkörébe tartozik
 1. az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala,
 2. a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése,
 3. az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése,
 4. az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása,
 5. az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztásának előkészítése,
 6. a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése,
 7. az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása
 8. részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre,
 9. a tagság nyilvántartása,
 10. az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése,
 11. az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése,
 12. az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele, és
 13. az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés
 1. A vezetőség ülésének összehívására, a vezetőségi ülés helyének meghatározására, a vezetőségi ülés meghívójának tartalmára, a vezetőségi ülés napirendjére, a vezetőségi ülés határozatképességére, az ülés lebonyolítására, és a vezetőségi ülés napirendjére, a vezetőségi ülés jegyzőkönyvének elkészítésére valamint a határozatok kihirdetésére az alapszabály 16. pontjában foglaltakat megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a vezetőségi határozatokat a vezetőség elektronikus úton vagy postai úton nyolc napon belül megküldi a tagok illetve az érdekelt személyek részére.

19.Az ügyvezetés ellátása

 1. Az Egyesület ügyvezetését a vezetőség látja el.
 2. Az Egyesület vezető tisztségviselői a vezetőség tagjai

20.Az Egyesület ügyvezetése

 1. Az Egyesület irányításával kapcsolatos olyan döntések meghozatalára, amelyek nem tartoznak a közgyűlés hatáskörébe, a vezető tisztségviselőkből álló vezetőség jogosult. A vezető tisztségviselő ügyvezetési tevékenységét a jogi személy érdekének megfelelően köteles ellátni.
 2. Az Egyesület első vezető tisztségviselőit az Egyesület létesítő okiratában (alapszabályában) kell kijelölni. A jogi személy létrejöttét követően a vezető tisztségviselőket a jogi személy tagjai választják meg, vagy hívják vissza. A vezető tisztségviselői megbízás a tisztségnek a megválasztott által történő elfogadásával jön létre.

21.  Ellenőrző Bizottság

Feladat az egyesület alapszabály szerinti működésének, gazdasági tevékenységének ellenőrzése.
Ők bármely tag indítványára kötelesek a megjelölt területen vizsgálatot indítani. Az ellenőrző bizottság tagjai tapasztalataikról, megállapításaikról a közgyűlésnek tartoznak beszámolni évente az éves beszámoló tárgyalásakor.

1.  Az egyesület felügyelő szerve az Ellenőrző Bizottság, amely 3 főből áll. Elnökét és kettő
tagját a közgyűlés 2/3-os minősített többséggel választja öt éves időtartamra. Az Ellenőrző Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

2. Az Ellenőrző Bizottság tagjai megbízásukat az alapszabályhoz csatolt nyilatkozatuk értelmében vállalják.

3. Az Ellenőrző Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. A
bizottság 2 fő jelenléténél szavazatképes. Döntésüket egyszerű többséggel hozzák, 2 fő
jelenléténél csak egyhangú határozat hozható.

Az Ellenőrző Bizottság tagjait egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik meg, így különösen: jogosult az egyesület működését és gazdálkodását ellenőrizni, jelentést,

tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni az egyesület Közgyűlésétől, az egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A vezetőség ülésén tanácskozási joggal részt vehet, jogszabálysértés vagy súlyos mulasztás esetén köteles a Közgyűlést tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni.

Az Ellenőrző Bizottság ülései nyilvánosak, üléseiről jegyzőkönyvet készít, határozatait sorszámozza.

A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen. Az Ellenőrző Bizottság bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni neve feltüntetése mellett a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet az Ellenőrző Bizottság ülésén a résztvevő tagok aláírják.


 

Nem lehet a bizottság tagja vagy elnöke az a személy, aki:
a./ a Vezetőség elnöke vagy tagja.
b./ az egyesülettel a megbízatáson kívül, más tevékenység kifejtésére irányulók, munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, kivéve, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c./ az egyesület cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást. ld. az  a-c. pontban meghatározott személyek hozzátartozói.

22.A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok

 1. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
 2. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
 3. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
 4. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

23.Titoktartási és felvilágosítási kötelezettség

 1. A vezető tisztségviselő a jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személy esetén a jogi személy alapítói részére köteles a jogi személyre vonatkozóan felvilágosítást adni, a számukra a jogi személyre vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani.

A felvilágosítást és az iratbetekintést a vezető tisztségviselő a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti.

 1. A vezető tisztségviselő megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha a jogi személy a kérés ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot.

Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a jogi személy kötelezését a felvilágosítás megadására.

24.A vezető tisztségviselő felelőssége

A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel szemben.

25.Az Egyesület képviselete és jegyzése

 1. Az Egyesület törvényes képviseletét az elnök illetve a titkár látja el.
 2. A vezető tisztségviselők képviseleti jogukat önállóan gyakorolják és a jogkörük terjedelme általános.

 

26.A vezető tisztségviselő megbízatás megszűnése

 1. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás
 1. határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejáratával
 2. megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével,
 3. visszahívással
 4. lemondással
 5. a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével
 6. a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátáshoz szükséges körben történő korlátozásával,
 7. a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
 1. Az Egyesület tagjai a vezető tisztségviselőt bármikor, indoklás nélkül visszahívhatják.
 2. A vezető tisztségviselő megbízatásáról a jogi személyhez címzett, a jogi személy másik vezető tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.
 3. Ha az Egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

27.Az Egyesület tagjainak jegyzéke

 1. Az Egyesület vezetősége illetve ügyvezetése az Egyesület tagjainak nevét és lakóhelyét tagjegyzékben tartja nyilván. Az Egyesület tagjegyzékéből haladéktalanul törölni kell annak a személynek a nevét és lakóhelyét, akinek a tagsági jogviszonya megszűnt. Az Egyesület tagjegyzékébe haladéktalanul be kell jegyezni annak a személynek a nevét és lakóhelyét, akit a vezetőség az egyesületbe tagnak felvett. A hatályos tagjegyzéket a hatályos alapszabály mellékleteként kell csatolni. A tagjegyzék nem nyilvános, a vezetőség gondoskodik a tagjegyzékbe foglalt személyes adatok megfelelő megóvásáról.

28.Záró rendelkezés

Az egységes szerkezetbe foglalt alapszabály szövege megfelel a 2018.március 5-én megtartott Közgyűlésen elfogadott módosításoknak. Az egyesület személyi és vagyoni viszonyaira egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – Ptk. – rendelkezései irányadóak.
Ezt az alapszabályt az alulírott egyesületi tagok elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt az alulírott helyen és napon aláírták.

 

 

Kelt,: Mosonmagyaróvár, 2018.március 5.

 

                                                                                              ……………………………………..                                                                                                 Jáni Lajos elnök

                                                                                                 Máriakálnok, Orgona u. 29.

 

 

Tanu1 (aláírás, név, lakcím) …………………………………………………. ……………………...

 

Tanu2 (aláírás, név, lakcím) ……………………………………………….………………………….